Rodo

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i zależne wyłącznie od Państwa woli. Niemniej ich podanie jest konieczne dla wykonania łączącej Nas umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Krzanowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dźwiękowe Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Skarbińskiego 6/4, 30-071 Kraków – zwana dalej Administratorem

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie pisma na adres wskazany powyżej, jak również za pośrednictwem poczty e-mail: juliakrzanowska.dietetyk@gmail.com oraz telefonicznie pod nr telefonu 728 922 822

Przetwarzane będą Państwa dane osobowe takiej jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr nip czy adres zamieszkania [kategorie przetwarzanych danych osobowych]. Ich przetwarzanie będzie odbywało się [cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]:

a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6.1.a RODO)

b. w celu wykonania wiążącej Nas umowy (a więc na podstawie art. 6.1.b RODO),

c. dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze np. w zakresie wystawiania dokumentów rozliczeniowych, wypełniania obowiązków księgowo-podatkowych (art. 6.1.c RODO,

d. oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – m.in. w celu dochodzenia i ochrony przez dochodzonymi roszczeniami (art. 6.1.f RODO)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres uzależniony od podstawy ich przetwarzania [okres przetwarzania danych osobowych], w przypadku:

a. przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – przez okres do odwołania zgody, przy czym informujemy, iż cofnięcie wcześniej udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie gdy zgoda obowiązywała

b. wykonywania wiążącej Nas mowy – przez okres jej trwania

c. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okres istnienia takich obowiązków prawnych, przykładowo przechowywanie dokumentacji finansowej konieczne jest co do zasady przez okres pięciu lat, przy czym ustawa przewiduje również okresy dłuższe

d. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – co najmniej do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń

Wskazujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być w toku łączącej Nas relacji przekazywane innym podmiotom – procesorom w rozumieniu RODO. Mogą to być firmy księgowe, dostawcy, kurierzy, podwykonawcy. Wszystkie te podmioty zobowiązane są do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe nie będą co do zasady przekazywane poza obszar EOG, zwracamy przy tym uwagę, iż stosowanie przez Państwa środków komunikacji w postaci poczty e-mail, w szczególności prowadzonych przez operatorów spoza EOG (yahoo, apple, google) może skutkować przepływem Państwa danych osobowych przez serwery ulokowane poza obszarem EOG.

Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO. Informujemy równie, iż przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W dowolnej chwili mogą Państwo realizować swoje uprawnienia dot. danych osobowych, w tym przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu oraz prawo do ich przenoszenia.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z zasadami oraz zakresem przetwarzania i przechowywania moich danych osobowych, zgadzam się na ich wykorzystywanie oraz przetwarzanie na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie i zostałem poinformowany co do przysługującego mi praw w szczególności co do prawa żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych.”data i podpis